Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
BlackMamba
110
10000001
2
ghjghj
110
10000000
3
CoTom_
110
10000000
4
HoaDamBut
110
10000000
5
BeNa
110
10000000
6
5111
110
10000000
7
Be__
110
10000000
8
hgh
110
10000000
9
dgdfg
110
10000000
10
rwerwe
110
10000000
11
qweasfd34
110
10000000
12
dfserdfert
110
10000000
13
sredert
110
10000000
14
HuanRose
110
10000000
15
cvbngfvbfgh
110
10000000
16
lkiki
110
10000000
17
s1s
110
10000000
18
fghfh
110
10000000
19
s2s
110
10000000
20
aaaaaaaa
110
10000000